Drukuj

Regulamin Stypendiów Szkoleniowych

Opublikowano w Regulaminy

Regulamin Stypendiów Szkoleniowych

§1
Zapisy ogólne

 1. Beneficjentów Stypendiów Szkoleniowych wybiera Zarząd Fundacji w oparciu o opinię Komisji ds. Stypendiów Szkoleniowych.
 2. Komisja opiniuje beneficjentów po uprzednim zapoznaniu się z ich dorobkiem naukowym i zawodowym oraz merytoryczną opinią jego bezpośrednich przełożonych dotyczącą dotychczasowego przebiegu ich edukacji medycznej.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość wielokrotnego wsparcie tego samego Beneficjenta w zależności od aktualnego harmonogramu działań Fundacji, priorytetów statutowych, potrzeb szkoleniowych oraz sytuacji finansowej Fundacji.

§2
Komisja ds. stypendiów szkoleniowych

 1. Członków Komisji powołuje Zarząd Fundacji.
 2. W skład Komisji wchodzi od dwóch do pięciu członków, spośród których wybierany jest Przewodniczący.
 3. Członkami Komisji mogą być członkowie Zarządu Fudacji oraz osoby o uznanym dorobku naukowym.
 4. Komisja powoływana jest każdorazowo na czas przyznawania stypendiów szkoleniowych i rozwiązywana po zakończeniu procesu przyznawania stypendiów.
 5. Zadaniem Komisji jest opiniowanie oraz analiza dorobku naukowego beneficjentów programów stypendialnych.
 6. Komisja podejmuje decyzję zwykła większością głosów, a w przypadku równego podziału głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji.

§3
Obowiązki Beneficjenta

 1. Beneficjent deklaruje, że przekaże zdobytą na szkoleniu wiedzę w formie podsumowującego wykładu zbiorczego/prezentacji, które przedstawi w macierzystej pracowni/zakładzie diagnostycznym do dwóch miesięcy po powrocie ze szkolenia.
 2. Na wykład Beneficjent zobowiązuje się zaprosić przedstawiciela Fundacji Radiomedica.
 3. Ponadto Fundacja oczekuje, że Beneficjent przygotuje krótki, niemerytoryczny opis wyjazdu w formie konspektu/relacji obejmującej ciekawe, z punktu widzenia Beneficjenta, aspekty i doświadczenia z pobytu w miejscu szkolenia i jego okolicy, którą Fundacja zamieści na swojej stronie internetowej w celach informacyjnych i promocyjnych.
 4. Beneficjent zobowiązany jest do podpisania Umowy Stypendium Szkoleniowego, której zapisy regulują szczegółowo zakres i formę wsparcia oraz obowiązki Beneficjenta.
 5. Beneficjent zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach objętych pomocą stypendialną.

§4
Stypendium szkoleniowe

 1. Stypendium szkoleniowe może być udzielone w formie celowej pomocy finansowej związanej z opłatami uczestnictwa w kursie/szkoleniu, zakwaterowaniu przez okres trwania szkolenia oraz transporcie do i z miejsca odbywania szkolenia.
 2. Zakres pomocy stypendialnej każdorazowo określony jest w ogłoszeniu i umowie stypendium szkoleniowego i może obejmować część kosztów szkolenia. 
 3. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie bezgotówkowej poprzez bezpośrednie pokrycie wydatków zwiazanych ze szkoleniem.
 4. Wsparcie finansowe udzielone przez Fundacje jest bezzwrotne.

§5
Zapisy końcowe

 1. Regulamin Stypendiów Szkoleniowych obowiązuje od dnia 01.11.2013.
 2. Zarząd Fundacji zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.