Statut Fundacji Radiomedica

Opublikowano w Uncategorised

 

  wybrane fragmenty 'tekstu jednolitego z dnia 20 lutego 2013 r.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.     Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

2.     Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§2

1.     Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§3

1.     Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, zwany
      
w dalszej treści Statutu „Ministrem”.

§4

1.     Fundacja używa pieczęci kwadratowej z napisem Fundacja Radiomedica.

2.     Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy
      
w językach obcych.

Rozdział II

Cel i formy działania Fundacji

§5

1.     Celem Fundacji Radiomedica jest działanie na rzecz rozwoju naukowego, szczególnie poprzez:

a)     wspieranie lekarzy, naukowców i zespołów badawczych pracujących w obszarach nauk medycznych,   informatycznych i technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem radiologii
i diagnostyki obrazowej), których praca ma znaczenie dla rozowju nauki i medycyny
w Polsce,

b)    wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,

c)     wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce,

d)    wspieranie i tworzenie programów i cykli szkoleniowych służących pogłębianiu
i doskonaleniu wiedzy z zakresu nauk medycznych, informatycznych i technicznych,

e)     propagowanie wymiany i rozpowszechnianie myśli i informacji naukowych,

f)      prowadzenie działalności naukowo-badawczej na rzecz rozwoju nauk medycznych, informatycznych i technicznych w Polsce.

2.      Realizacja celu wymienionego w ust. 1 następuje poprzez:

a)     zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie: działalności naukowej, dydaktycznej, w tym udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, stażach krajowych
i zagranicznych, prac badawczych, doniesień naukowych, kosztów publikacji
w indeksowanych czasopismach specjalistycznych oraz projektów celowanych (w tym działalności wydawniczej czasopism i wydawnictw periodycznych oraz książek),

b)    przyznawanie nagród i stypendiów,

c)     udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,

d)    organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji naukowych
i dydaktyczno-naukowych,

e)     budowa, współtworzenie lub finansowanie portali społecznościowych/dydaktyczno – naukowych, platform e-learningowych i dydaktycznych.

3.   Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Rozdział III

Działalność pożytku publicznego Fundacji

§6

1.     Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

2.     Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

3.     Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadą niedochodowości działań dążących do realizacji celów statutowych.

§7

1.     Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich.

2.     Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.     Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników  Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4.     Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§8

1.   Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.   Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

3.   Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a)     darowizn, spadków, zapisów,

b)    dotacji i subwencji osób prawnych,

c)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)    dochodów z majątku fundacji,

e)     odsetek bankowych,

f)     działalności gospodarczej.

4.   Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

..........


Rozdział VI
Gospodarka finansowa Fundacji

§13

1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VII

Działalność gospodarcza

§ 14

1.       Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych,
       
na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.

2.       Całość dochodów osiaganych z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczana jest
       
na cele stautowe.

 (...)

Zarząd Fundacji Radiomedica

 logo