Klasyfikacja PI-RADS

Opublikowano w Wiedza i praktyka

Szanowni Państwo,

Każdego roku w Europie wykrywanych jest ok.350tys. nowych przypadków zachorowania na raka gruczołu krokowego, co stanowi ok.25% wszystkich nowo wykrywanych chorób nowotworowych u mężczyzn.

Dynamiczny rozwój techniki obrazowania gruczołu krokowego metodą rezonansu magnetycznego zaowocował powstaniem wytycznych grupy robocznej ESUR złożonej z ekspertów ds. MRI gruczołu krokowego, które przedstawiają precyzyjną analizę i sugestie dot. wieloparametrycznych protokołów obrazowania gruczołu krokowego stosowanych u chorych z podejrzeniem obecności procesu rozrostowego. 

Na bazie opisanych wytycznych stworzona została klasyfikacja PI-RADS, która w oparciu o analogiczny proces radiologicznej oecny chorych z podejrzeniem raka piersi, stratyfikuje chorych z podejrzenie raka gruczołu krokowego.     

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi ESUR dot.obrazowania gruczołu krokowego metodą rezonansu magnetycznego oraz klasyfikacją PI-RADS; linki do artykułów zmieszczone są poniżej:

ESUR prostate MR guidelines 2012

PI-RADS classification

 

Wytyczne ESUR

Opublikowano w Wiedza i praktyka

Sznowni Państwo,

W czerwcu 2013 roku CMSC (Contrast Media Safety Committee) działający przy ESUR (European Society of Urogenital Radiology) opublikował najnowszą wersję wytycznych dot. stosowania środków kontrastowych (wersja 8.1).

Zachęcamy do zapozniania się z dokumentem; link do wersji elektroncznej - powyżej.

Zachęcamy również do zapoznania się z krótką historią powstawania wytycznych ESUR, którą w formie PDF mogą Państwo ściągnąć TUTAJ


 

Kwalifikacja radiologiczna do leczenia stwardnienia rozsianego w programie NFZ

Opublikowano w Wiedza i praktyka

Szanowni Państwo

Na prośbę autorów poniżej prezentujemy podsumowanie syntetycznie opracowanych informacji dotyczących kwalifikacji chorych (dla radiologów) oraz kwestii związanych ze sposobami badania MR (to część dla neurologów) przedstawionych w artykule i podczas wykładów prowadzonych we wspólpracy z firmą Novartis.
Poniższe informacje w formie PDF można ściągnąć TUTAJ.

Informacje dotyczące części radiologicznej kwalifikacji do leczenia stwardnienia rozsianego w drugorzutowym programie NFZ

(po niepowodzeniu terapii interferonem beta lub octanem glatirameru).

Do leczenia kwalifikują się chorzy, u których:

  • uwidoczniono w MR min. 9 zmian w T2 lub 1 wzmacniającą się plakę,
  • ORAZ w badaniu kontrolnym POJAWIA SIĘ u nich:

więcej niż jedna nowa plaka wzmacniająca się pokontrastowo lub więcej niż dwie nowe zmiany w obrazach T2.


Protokół badania MR:

1. założenia minimalne:

  • wielopłaszczyznowo, warstwa co najmniej 5 mm, najlepiej gap=0,
  • płaszczyzny poprzeczne w obrazach T1, T2, FLAIR,
  • czołowe lub strzałkowe T2 lub FLAIR,
  • T1 po podaniu środka kontrastującego,

2. opcjonalnie – co warto dodać/na co zwrócić uwagę:

  • FLAIR w płaszczyźnie strzałkowej warstwa 3 mm (ewentualnie gdy są takie możliwości: obrazy 3D FLAIR i/lub T2),
  • każda pracownia ma swoje „zwyczaje“, ale prawdopodobnie najlepiej: po kontraście 3 sekwencje T1 wielopłaszczyznowo + start skanowania po minucie od podania kontrastu z powodu stopniowej dystrybucji gadoliny; wzmocnienie zwykle jest najlepiej widoczne w ostatniej z tych sekwencji,
  • DWI/ADC – plaki aktywne wykazują często restrykcję dyfuzji,
  • zmiany w tylnej jamie widać lepiej w T2

3. najlepiej skanować wg dostępnego w wersji full-text artykułu: Standardized MR Imaging Protocol for Multiple Sclerosis: Consortium of MS Centers Consensus Guidelines. J.H. Simon, et al. AJNR Am J Neuroradiol 27:455– 461, Feb 2006.

Przy opisie/porównywaniu badań proszę:

  • określić liczbę ewentualnych nowych/wzmacniających plak (np. „uwidoczniono co najmniej 3 nowe plaki”),
  • w przypadku pojawienia się lub „zniknięcia“ plaki w badaniu kontrolnym potwierdzić ten fakt w pozostałych obrazach poza poprzecznymi,
  • badanie kontrolne nie musi być porównywane tylko z ostatnio wykonanym MR; można się odnieść do MR bardziej odległego (wykonanego około 12 miesięcy wcześniej).

W trakcie badań kontrolnych proszę podjąć próbę starannego ułożenia chorego w sposób jak najbardziej zbliżony do badania poprzedniego.

Proszę upomnieć się o klarowne informacje na skierowaniach.

Dodatkowo:

1. Kryteria przedłużenia leczenia: brak cech aktywności/progresji choroby (nie więcej niż jedna nowa zmiana Gd+ lub dwie nowe plaki w T2).

2. Przerwanie leczenia w ramach programu – brak skuteczności terapii (więcej niż jedna nowa zmiana Gd+ lub więcej niż dwie nowe plaki w T2).


Opracowali: lek. Marcin Hartel, dr hab. n. med. Ewa Kluczewska