Kwalifikacja radiologiczna do leczenia stwardnienia rozsianego w programie NFZ

Marcin Hartel włącz . Opublikowano w Wiedza i praktyka

Szanowni Państwo

Na prośbę autorów poniżej prezentujemy podsumowanie syntetycznie opracowanych informacji dotyczących kwalifikacji chorych (dla radiologów) oraz kwestii związanych ze sposobami badania MR (to część dla neurologów) przedstawionych w artykule i podczas wykładów prowadzonych we wspólpracy z firmą Novartis.
Poniższe informacje w formie PDF można ściągnąć TUTAJ.

Informacje dotyczące części radiologicznej kwalifikacji do leczenia stwardnienia rozsianego w drugorzutowym programie NFZ

(po niepowodzeniu terapii interferonem beta lub octanem glatirameru).

Do leczenia kwalifikują się chorzy, u których:

 • uwidoczniono w MR min. 9 zmian w T2 lub 1 wzmacniającą się plakę,
 • ORAZ w badaniu kontrolnym POJAWIA SIĘ u nich:

więcej niż jedna nowa plaka wzmacniająca się pokontrastowo lub więcej niż dwie nowe zmiany w obrazach T2.


Protokół badania MR:

1. założenia minimalne:

 • wielopłaszczyznowo, warstwa co najmniej 5 mm, najlepiej gap=0,
 • płaszczyzny poprzeczne w obrazach T1, T2, FLAIR,
 • czołowe lub strzałkowe T2 lub FLAIR,
 • T1 po podaniu środka kontrastującego,

2. opcjonalnie – co warto dodać/na co zwrócić uwagę:

 • FLAIR w płaszczyźnie strzałkowej warstwa 3 mm (ewentualnie gdy są takie możliwości: obrazy 3D FLAIR i/lub T2),
 • każda pracownia ma swoje „zwyczaje“, ale prawdopodobnie najlepiej: po kontraście 3 sekwencje T1 wielopłaszczyznowo + start skanowania po minucie od podania kontrastu z powodu stopniowej dystrybucji gadoliny; wzmocnienie zwykle jest najlepiej widoczne w ostatniej z tych sekwencji,
 • DWI/ADC – plaki aktywne wykazują często restrykcję dyfuzji,
 • zmiany w tylnej jamie widać lepiej w T2

3. najlepiej skanować wg dostępnego w wersji full-text artykułu: Standardized MR Imaging Protocol for Multiple Sclerosis: Consortium of MS Centers Consensus Guidelines. J.H. Simon, et al. AJNR Am J Neuroradiol 27:455– 461, Feb 2006.

Przy opisie/porównywaniu badań proszę:

 • określić liczbę ewentualnych nowych/wzmacniających plak (np. „uwidoczniono co najmniej 3 nowe plaki”),
 • w przypadku pojawienia się lub „zniknięcia“ plaki w badaniu kontrolnym potwierdzić ten fakt w pozostałych obrazach poza poprzecznymi,
 • badanie kontrolne nie musi być porównywane tylko z ostatnio wykonanym MR; można się odnieść do MR bardziej odległego (wykonanego około 12 miesięcy wcześniej).

W trakcie badań kontrolnych proszę podjąć próbę starannego ułożenia chorego w sposób jak najbardziej zbliżony do badania poprzedniego.

Proszę upomnieć się o klarowne informacje na skierowaniach.

Dodatkowo:

1. Kryteria przedłużenia leczenia: brak cech aktywności/progresji choroby (nie więcej niż jedna nowa zmiana Gd+ lub dwie nowe plaki w T2).

2. Przerwanie leczenia w ramach programu – brak skuteczności terapii (więcej niż jedna nowa zmiana Gd+ lub więcej niż dwie nowe plaki w T2).


Opracowali: lek. Marcin Hartel, dr hab. n. med. Ewa Kluczewska